Provedba Projekta

Element projekta 1: Analiza postojećeg stanja i identificiranje potreba i prijedloga za unaprjeđenjem

Završen je prvi element projekta "Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)" u sklopu kojega su napravljene sljedeće analize:

1. Analiza dionika i identifikacija potreba za skupovima podataka

U prvoj točki bilo je potrebno identificirati sve dionike sustava otvorenih podataka RH, razinu njihovog dosadašnjeg sudjelovanja u sustavu, prepreke i izazove s kojima su se susretali te potrebe i očekivanja od sustava u budućnosti. Osim identifikacije dionika, detaljnije je analizirana i razina dosadašnjeg korištenja Portala otvorenih podataka Republike Hrvatske.
 

2. Analiza postojećeg stanja sustava otvorenih podataka – Portal otvorenih podataka

Druga točka projektnog elementa polazišna je točka za daljnja unaprjeđenja temeljena na najboljoj svjetskoj i europskoj praksi. U ovom su dokumentu prezentirani rezultati te analize iz tri perspektive:
U prvoj perspektivi, analizirana je uloga i odnos europskog sustava otvorenih podataka s nacionalnim (hrvatskim) sustavom otvorenih podataka, uključujući i njegove podsustave kao što su regionalni odnosno gradski portali otvorenih podataka.
U drugoj perspektivi, analizirani su formati odnosno otvorenost postojećih skupova podataka na Portalu te načini njihove objave korisnicima.
U zadnjem poglavlju prezentirani su rezultati identifikacije visokovrijednih skupova podataka koje tijela javnog sektora u Republici Hrvatskoj već danas prikupljaju, no još nisu objavljeni na Portalu otvorenih podataka. Objava tih skupova, zajedno s primjerima dobre prakse drugih država članica EU o stvaranju dodane vrijednosti i rješenjima konkretnih društvenih izazova, postavljaju preduvjet za popularizaciju i početak značajnijeg korištenja skupova otvorenih podataka u Republici Hrvatskoj.
 

3. Analiza dobrih praksi, EU i svjetskih standarda u kontekstu otvorenih podataka i internetskog pristupa

Ovaj dio analize proveden je u cilju objedinjavanja najbolje prakse te izbora primjenjivih rješenja kao i tehničke platforme za implementaciju novog Portala otvorenih podataka Republike Hrvatske, i svim ostalim potrebnim unaprjeđenjima sustava otvorenih podataka.
U analizi dobre prakse provedena je analiza politika i strategija otvorenih podataka pet izabranih zemalja članica EU (Irske, Španjolske, Poljske, Češke i Slovenije).
U analizi tehničkih standarda i platformi, prezentirane su prednosti i mane dvije dominantne opcije za implementaciju novog Portala: CKAN paket te DCAT-AP nativna platforma.
 

4. Definiranje prijedloga unaprjeđenja sustava otvorenih podataka i metodologije za evaluaciju vrijednosti podataka

Prijedlog unaprjeđenja samog sustava otvorenih podataka, razložen je u nekoliko cjelina:
Procesni model, Organizacija, Regulatorni okvir i drugi bitni dokumenti, Portal otvorenih podataka, Arhitektura za automatizirano stvaranje portala otvorenih podataka za Izdavače te Upute za dionike pri tehnološkoj implementaciji procesa za objavu skupova otvorenih podataka na sub-nacionalnim portalima.
Metodologija za evaluaciju utjecaja skupova otvorenih podataka izrađena je u svrhu transparentne procjene vrijednosti skupova, kako prije (ex-ante) tako i nakon (ex-post) objave.
Osim metodologije, izrađen je i predložak za izračunavanje ex-ante i ex-post indeksa utjecaja skupa otvorenih podataka, u Microsoft Excelu. Predložak sadrži anketni upitnik kojega može koristiti svaki izdavač za samoprocjenu vrijednosti svojih skupova podataka prije objave, kao i nakon objave, kada su dostupni mjerljivi podaci o stvarnom korištenju i korisnosti skupa.

Rezultati i presjek analiza predstavljeni su u elementu projekta 1 pod nazivom Analiza postojećeg stanja i identificiranje potreba i prijedloga za unaprjeđenjem.
Element projekta 2: Tehnološka, procesna i funkcionalna nadogradnja postojećeg IT sustava objave otvorenih podataka

Potpisan ugovor o nabavi usluga tehnološke, procesne i funkcionalne nadogradnje postojećeg IT sustava objave otvorenih podataka

Nakon završenog postupka javne nabave, izrađen je i usuglašen Ugovor u sklopu EU projekta u vrijednosti od 1.790.100,00 HRK. Ugovor je potpisan 13.11.2020 godine.

Sredstva iz Europskog socijalnog fonda uvelike će doprinijeti reformi javne uprave kao i povećanju povjerenja, transparentnosti i otvorenosti rada i usluga javne uprave.

Cilj provedbe ugovora je postignut i IT sustav za objavu otvorenih podataka tijela javne vlasti nadograđen je:
 • tehnološki
 • procesno
 • funkcionalno
 • vizualno.

Otvoreni podaci resurs su budućnosti, a Portal otvorenih podataka Republike Hrvatske služi za prikupljanje, kategorizaciju i distribuciju otvorenih podataka javnog sektora, koji se objavljuju u obliku koji je računalno čitljiv i otvoren što znači da ga stroj, odnosno računalo može samostalno pročitati i interpretirati neovisno o korištenoj platformi.

Otvoreni podaci su:

 • podaci koji su javno i besplatno dostupni
 • namijenjeni ponovnoj uporabi u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja je različita od svrhe za koju su izvorno izrađeni ili prikupljeni.


Uz široku primjenu u javnom, neprofitnom i poslovnom sektoru otvoreni podaci su ključ za:

 • razvoj društva
 • podizanje kvalitete života
 • sveukupan rast i razvoj.

Portal otvorenih podataka Republike Hrvatske predstavlja centralno mjesto za prikupljanje, kategorizaciju i distribuciju otvorenih podataka tijela javne vlasti i jedinstveno mjesto pristupa otvorenim podacima za ponovnu uporabu od strane svih građana. Portal predstavlja svojevrsni katalog metapodataka (podataka koji pobliže opisuju skupove podataka) putem kojega korisnici pretragom lakše dolaze do željenih javnih podataka, odnosno informacija.
Produkcijsko okruženje sustava je instalirano na produkcijskim serverima Centra dijeljenih usluga.
Produkcijski sustav Portala nalazi se na 7 virtualnih mašina. Web sučelje, CMS, Reverse proxy, te druge potrebne aplikacije koje čine sastavni dio sustava se nalaze na 5 virtualnih mašina, dok se na druga dva virtualna stroja nalaze instalirane baze podataka potrebne za rad Portala.
Autorizacija korisnika odvija se preko sustava e-Građani, odnosno Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS), te je dodatno omogućena prijava korisnika putem Facebook, Microsoft i Google računa.
Element projekta 3: Implementacija unaprjeđenog modela otvorenih podataka - projekt za odabrani skup institucija
U sklopu nabave „ Unapređenje portala otvorenih podataka (Open Data) u cilju povećanja kvalitete objave skupova otvorenih podataka“ prilagođavaju se informacijski sustavi 8 tijela. Na taj način uspostavit će se jedinstveni sinkronizacijski mehanizam za unaprjeđenje objave otvorenih podataka namijenjen institucijama koji objavljuju skupove podataka na Portalu otvorenih podataka RH. 

To obuhvaća:
 • uspostavu centraliziranog transformacijskog servisa za objavu otvorenih podataka u strojno-čitljivom formatu
 • unapređenje komponente portala otvorenih podataka na zadnju stabilnu verziju CKAN platforme
 • podršku za automatsku objavu otvorenih podataka iz različitih izvora i formata podataka na Portal otvorenih podataka RH - prilagodba izvora/baza podataka i integracija s jedinstvenim servisom.

1. Aktivnost: Projektno upravljanje
2. Aktivnost: Unapređenje komponente Portala otvorenih podataka na zadnju stabilnu verziju CKAN platforme
3. Aktivnost: Uspostava jedinstvenog servisa za objavu i osvježavanje skupova podataka
4. Aktivnost: Prilagodba izvora/baza podataka i integracija s jedinstvenim servisom
5. Aktivnost: Obuka.


Kroz Element projekta 3: Implementacija unaprjeđenog modela otvorenih podataka - projekt za odabrani skup institucija prilagodit će se sustavi sljedećih javnopravnih tijela:

1) Ministarstvo pravosuđa i uprave
2) Državna geodetska uprava
3) Zagrebačka županija
4) Općina Legrad
5) Ministarstvo kulture
6) Ministarstvo znanosti i obrazovanja
7) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
8) Grad Zagreb.
Element projekta 4: Edukacija zaposlenika tijela državne i javne vlasti

U sklopu četvrtog elementa projekta "Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)" napravljeno je sljedeće:

 

Aktivnost 1

Izrada programa izobrazbe koji obuhvaća pripremu i objavu skupa podataka u otvorenim formatima na Portalu otvorenih podataka

Aktivnost 2

Proučavanje, analiza i priprema materijala iz područja otvorenih podataka

Aktivnost 3

Izrada edukacijskih sadržaja za službenike javnih tijela o procesima i unaprjeđenom sustavu otvorenih podataka

Aktivnost 4

Organizacija i provedene edukacije službenika tijela javne vlasti kroz 18 online radionica.
Element projekta 5: Promidžba i vidljivost
Promidžba i vidljivost projekta obuhvaća:
 
 • vizualni identitet i logotip projekta
 • promidžbene materijale
 • organizaciju događanja i datathona.

Od početka trajanja projekta, u sklopu ovog elementa do sada su provedene aktivnosti izrade vizualnog identiteta i logotipa, promidžbenih (tiskanih i elektroničkih) materijala te promotivnih videomaterijala, a također održan je i vrlo posjećen Datathon u sklopu DORS/CLUC 2023.

Objavljen javni poziv za Datathon u sklopu DORS/CLUC 2023
   
Na Fakultetu eletrotehnike i računarstva u Zagrebu u organizaciji Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, a u sklopu projekta 'Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)' održan je Datathon na kojem je sudjelovalo osam studentskih timova s devet idejnih rješenja iz društvenog, političkog, okolišnog i ekonomskog područja. Inovativna IT rješenja prezentirana na datathonu omogućuju bolju promociju i vizualizaciju otvorenih podataka.