Provedba Projekta

Element projekta 1: Analiza postojećeg stanja i identificiranje potreba i prijedloga za unaprjeđenjem

Završen je prvi element projekta "Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)" u sklopu kojega su napravljene sljedeće analize:

1. Analiza dionika i identifikacija potreba za skupovima podataka

U prvoj točki bilo je potrebno identificirati sve dionike sustava otvorenih podataka RH, razinu njihovog dosadašnjeg sudjelovanja u sustavu, prepreke i izazove s kojima su se susretali te potrebe i očekivanja od sustava u budućnosti. Osim identifikacije dionika, detaljnije je analizirana i razina dosadašnjeg korištenja Portala otvorenih podataka Republike Hrvatske.
 

2. Analiza postojećeg stanja sustava otvorenih podataka – Portal otvorenih podataka

Druga točka projektnog elementa polazišna je točka za daljnja unaprjeđenja temeljena na najboljoj svjetskoj i europskoj praksi. U ovom su dokumentu prezentirani rezultati te analize iz tri perspektive:
U prvoj perspektivi, analizirana je uloga i odnos europskog sustava otvorenih podataka s nacionalnim (hrvatskim) sustavom otvorenih podataka, uključujući i njegove podsustave kao što su regionalni odnosno gradski portali otvorenih podataka.
U drugoj perspektivi, analizirani su formati odnosno otvorenost postojećih skupova podataka na Portalu te načini njihove objave korisnicima.
U zadnjem poglavlju prezentirani su rezultati identifikacije visokovrijednih skupova podataka koje tijela javnog sektora u Republici Hrvatskoj već danas prikupljaju, no još nisu objavljeni na Portalu otvorenih podataka. Objava tih skupova, zajedno s primjerima dobre prakse drugih država članica EU o stvaranju dodane vrijednosti i rješenjima konkretnih društvenih izazova, postavljaju preduvjet za popularizaciju i početak značajnijeg korištenja skupova otvorenih podataka u Republici Hrvatskoj.
 

3. Analiza dobrih praksi, EU i svjetskih standarda u kontekstu otvorenih podataka i internetskog pristupa

Ovaj dio analize proveden je u cilju objedinjavanja najbolje prakse te izbora primjenjivih rješenja kao i tehničke platforme za implementaciju novog Portala otvorenih podataka Republike Hrvatske, i svim ostalim potrebnim unaprjeđenjima sustava otvorenih podataka.
U analizi dobre prakse provedena je analiza politika i strategija otvorenih podataka pet izabranih zemalja članica EU (Irske, Španjolske, Poljske, Češke i Slovenije).
U analizi tehničkih standarda i platformi, prezentirane su prednosti i mane dvije dominantne opcije za implementaciju novog Portala: CKAN paket te DCAT-AP nativna platforma.
 

4. Definiranje prijedloga unaprjeđenja sustava otvorenih podataka i metodologije za evaluaciju vrijednosti podataka

Prijedlog unaprjeđenja samog sustava otvorenih podataka, razložen je u nekoliko cjelina:
Procesni model, Organizacija, Regulatorni okvir i drugi bitni dokumenti, Portal otvorenih podataka, Arhitektura za automatizirano stvaranje portala otvorenih podataka za Izdavače te Upute za dionike pri tehnološkoj implementaciji procesa za objavu skupova otvorenih podataka na sub-nacionalnim portalima.
Metodologija za evaluaciju utjecaja skupova otvorenih podataka izrađena je u svrhu transparentne procjene vrijednosti skupova, kako prije (ex-ante) tako i nakon (ex-post) objave.
Osim metodologije, izrađen je i predložak za izračunavanje ex-ante i ex-post indeksa utjecaja skupa otvorenih podataka, u Microsoft Excelu. Predložak sadrži anketni upitnik kojega može koristiti svaki izdavač za samoprocjenu vrijednosti svojih skupova podataka prije objave, kao i nakon objave, kada su dostupni mjerljivi podaci o stvarnom korištenju i korisnosti skupa.

Rezultati i presjek analiza predstavljeni su u elementu projekta 1 pod nazivom Analiza postojećeg stanja i identificiranje potreba i prijedloga za unaprjeđenjem.
Element projekta 2: Tehnološka, procesna i funkcionalna nadogradnja postojećeg IT sustava objave otvorenih podataka

Potpisan ugovor o nabavi usluga tehnološke, procesne i funkcionalne nadogradnje postojećeg IT sustava objave otvorenih podataka

Nakon završenog postupka javne nabave, izrađen je i usuglašen Ugovor u sklopu EU projekta u vrijednosti od 1.790.100,00 HRK. Ugovor je potpisan 13.11.2020 godine.

Cilj provedbe ugovora je tehnološko, procesno, funkcionalno i vizualno unaprjeđenje IT sustava za objavu otvorenih podataka tijela javne vlasti u strojno čitljivom obliku.

Sredstva iz Europskog socijalnog fonda uvelike će doprinijeti reformi javne uprave kao i povećanju povjerenja, transparentnosti i otvorenosti rada i usluga javne uprave.
 
Element projekta 3: Implementacija unaprjeđenog modela otvorenih podataka - projekt za odabrani skup institucija
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva objavljuje
 
JAVNI POZIV
 
ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA FINANCIRANJE PROJEKTA PRILAGODBE INFORMACIJSKIH SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA PORTALU OTVORENIH PODATAKA (OPEN DATA) UP.04.1.1.19.0001
 
I. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA
Dodijeljena sredstva su bespovratna i namjenska, a usmjerena su na financiranje unaprjeđenja postojećih informacijskih sustava javnog sektora kako bi se olakšala i ubrzala priprema i objava skupova otvorenih podataka (osobito vrijednih i visokovrijednih) u strojno čitljivom obliku sukladno standardima za minimalno 8 (osam) tijela državne i javne vlasti na Portalu otvorenih podataka.

Sredstva za financiranje osigurana su u okviru Elementa 3 (tri) projekta „Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)“ sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a ukupni raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku ovog Javnog poziva je 2.955.775,00 kuna s PDV-om.
 
II. PRIHVATLJIVI KORISNICI
Pravo podnošenja prijave za dodjelu sredstava financiranja imaju sva tijela javne vlasti koji su obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22).
 
III. UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI PODNOSITELJ PRIJAVE
Predloženi skupovi podataka Prijavitelja su skupovi podatka čije popise tijela objavljuju sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22).
Prijavitelj se treba obvezati da će odrediti zaposlenike koji će biti dostupni za suradnju s izvođačima prilikom nadogradnje informacijskog sustava.
 
IV. ROK ZA PREDAJU PRIJAVE
Javni poziv otvoren je do 30. studenoga 2022. godine.
 
V. PRIJAVA l DOKUMENTACIJA KOJU PRIJAVITELJ MORA PRILOŽITI UZ PRIJAVU
Prijave se podnose isključivo ispunjavanjem i dostavljanjem projektnog zadataka koji se sastoji od tehničke specifikacije i opisa poslova (ispuniti prema priloženom predlošku za izradu tehničke specifikacije Prilog 1). Tehnička specifikacija treba sadržavati i procijenjenu vrijednost nabave unaprjeđenja informacijskih sustava Prijavitelja.

Prihvatljivi troškovi unaprjeđenja informacijskih sustava tijela javnog sektora između ostalog obuhvaćaju troškove:
  • identifikacije i analize skupova podataka,
  • instalacije dodatnih baza podataka ili proširenja postojećih baza podataka
  • dokupa potrebnih softverskih licenci
  • razvoja modula za pripremu podataka
  • usluge instalacije, konfiguracije i testiranja sustava do razine potpune spremnosti automatske objave podataka na Portalu otvorenih podataka.
 
VI. ODABIR PRIJAVA ZA FINANCIRANJE
Odabir Prijava će se provoditi sukladno razini dovršenosti dostavljene tehničke specifikacije (projektnog zadataka) i realnog iskazivanja troškova nadogradnje. Odabrat će se minimalno 8 (osam) institucija čiji ukupni iznos troškova ne prelazi raspoloživi dio sredstava koji se dodjeljuje u postupku ovog Javnog poziva.

Prednost će imati Prijavitelji koji dostave ispunjen Ex-ante upitnik za procjenu utjecaja skupa podataka koji je priložen ovom Pozivu (Prilog 2). Skup podataka ima visokovrijedan utjecaj ukoliko postoje jasni dokazi da skup podataka ima snažan potencijal ostvariti utjecaj unutar identificiranog problemskog područja (gospodarskog, društvenog, političkog i/ili okolišnog).
 
VII. NAČIN PRIJAVE
Prijava na Javni poziv podnosi se dostavom dokumentacije na adresu elektroničke pošte opendata.admin@rdd.gov.hr ili osobno u pisarnicu Ureda na adresu:

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, prijava za sudjelovanje u projektu „Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)“, Ivana Lučića 8, 10000 Zagreb

Prilog 1: Predložak tehničke specifikacije za TJS

Prilog 2: Ex-ante anketni upitnik za procjenu utjecaja skupa podataka
Element projekta 4: Edukacija zaposlenika tijela državne i javne vlasti
Element projekta 5: Promidžba i vidljivost
Promidžba i vidljivost projekta obuhvaća:
 
  • Vizualni identitet i logotip projekta
  • Promidžbene materijale
  • Organizaciju događanja i datathona

Od početka trajanja projekta, u sklopu ovog elementa do sada su provedene aktivnosti izrade vizualnog identiteta i logotipa, promidžbenih (tiskanih i elektroničkih) materijala te promotivnih videomaterijala.