Nacionalna platforma za jezične tehnologije (National Language Technology Platform)

Naziv projekta: Nacionalna platforma za jezične tehnologije (National Language Technology Platform)

Razdoblje provedbe projekta: 23 mjeseca (travanj 2021.- lipanj 2023.)

Ukupna vrijednost projekta: 4.888.000,00 kn; od čega je za SDURDD kao hrvatskog partnera na projektu osigurano 466,691,20 kn

Iznos koji SDURDD-u sufinancira Europska komisija: 396.687.52 kn (85%)

Nositelji projekta u RH: Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva (tehnička izvedba projekta) i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (jezični izvori i promidžba)

Opis projekta: Nacionalna platforma za jezične tehnologije (National Language Technology Platform) je 2020 CEF Telecom projekt kojim se predviđa uspostava portala za najnovije jezične tehnologije u Hrvatskoj, Latviji, Estoniji, Malti i Islandu. Nacionalne Platforme će biti povezane s CEF eTranslation uslugom Europske komisije te će omogućiti višejezični pristup javnim sadržajima i e-uslugama u svim navedenim državama. Planira se i uspostava modula kojima bi se sadržaji i e-usluge tijela javne vlasti učinili dostupniji za korištenje i osobama s invaliditetom.

Cilj projekta: Osigurati višejezični pristup i pristup osobama s invaliditetom sadržajima i e-uslugama tijela javne vlasti.

Očekivani rezultati provedbe:
višejezični pristup javnim sadržajima i uslugama za domaće i strane korisnike; olakšan pristup javnim sadržajima i uslugama osobama s invaliditetom, standardizacija jezika javne uprave.

Kontakt:
nltp@rdd.gov.hr  

Za više informacija:
2020 CEF Telecom
NLTP