Partnerstvo za otvorenu vlast

Partnerstvo za otvorenu vlast

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva dio je Savjeta inicijative Partnerstva za otvorenu vlast

Partnerstvo za otvorenu vlast je multilateralna inicijativa čiji je cilj osigurati konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, uključivanja i osnaživanja građana i civilnoga društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima. Inicijativu vodi Upravni odbor čiji su članovi predstavnici vlada i organizacija civilnog društva. Od 2014. godine članica Upravnog odbora je i Republika Hrvatska.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske uspostavljen je Savjet inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast. Savjet čine predstavnici državnih, lokalnih i regionalnih vlasti, organizacija civilnog društva, akademske zajednice i medija, sa zadaćom osiguranja kontinuiranog dijaloga državnih tijela, organizacija civilnoga društva, poslovnog sektora, akademske zajednice, medija i drugih  predstavnika zainteresirane javnosti o unapređenju standarda otvorenosti i transparentnosti tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj.
 
Više o inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj možete pročitati na internetskim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.