Strategija digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032.

Strategija digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032.

Vizija Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine glasi: “Hrvatska unaprijeđena digitalnom transformacijom”

Strategijom digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine želimo postići da se odrede smjernice za ostvarenje ciljane transformacije naše države prema zelenom i digitalnom načinu života kao preduvjetima za budući održivi gospodar­ski rast i društveni razvoj. Strategija je ujedno jedan od akata strateškog planiranja kojim se podupire provedba Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS) kojom se dugoročno usmjerava razvoj društva i gospodarstva u svim važnim pitanjima za Hrvatsku. 

Informacijske i komunikacijske tehnologije imaju ključnu ulogu pri ostvarenju većine prioriteta Europske unije koji su utvrđeni Strategijom jedinstvenog digitalnog tržišta i ciljevima da se osigura pravedno, otvoreno i sigurno digitalno okruženje. Europska komisija je 2021. godine donijela desetogodišnji Digitalni kompas kojim se određuju digitalne ambicije Europske unije za 2030., uključujući digitalizaciju javnih usluga, digitalnu transformaciju poduzeća, sigurnu, učinkovitu i održivu digitalnu infrastrukturu te digitalno kvalificirane građane i visokokvalificirane stručnjake.

Na tragu prioriteta Europske unije pristupilo se izradi Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. u čijoj izradi je sudjelovalo 140 predstavnika iz 41 institucije javnog sektora, gospodarstva, akademske zajednice te udruga vezanih za stručna područja. Na sjednici održanoj 9. prosinca 2022. godine Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Nacrt prijedloga Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. i uputila ga u proceduru u Hrvatski sabor koji je na sjednici održanoj 16. prosinca donio Strategiju digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine.

Strategija se sastoji od osam poglavlja koja uključuju Predgovor, Uvod u Strategiju digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine, Razvojne potrebe i potencijale za digitalizaciju hrvatskog društva, javne uprave i gospodarstva, Strateške ciljeve Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine 32, Indikativni financijski okvir s prikazom financijskih pretpostavki za provedbu strateških ciljeva, Okvir za praćenje i vrednovanje, Upravljanje provedbom Strategije i Studiju utjecaja na okoliš Strategije.

Kako bi ostvarenje ciljane transformacije Republike Hrvatske bilo sveobuhvatno i strukturirano, Strategijom su uspostavljeni jasni ciljevi digitalne tranzicije Hrvatske u sljedećih deset godina te definirana prioritetna područja provedbe javnih politika. Temeljem razumijevanja informacijsko-komunikacijskih tehnoloških trendova identificirane su razvojne potrebe i potencijali za sva četiri prioritetna područja: digitalna tranzicija gospodarstva, digitalizacija javne uprave, razvoj širokopojasnih elektroničkih komunikacijskih mreža, te razvoj digitalnih kompetencija i digitalnih radnih mjesta.

Definiranom vizijom kojom je određeno što se želi postići digitalizacijom te na temelju provedene analize trenutačnog stanja i prepoznatih razvojnih potreba i potencijala, utvrđena su četiri strateška cilja: Razvijeno i inovativno digitalno gospodarstvo, Digitalizirana javna uprava, Razvijene, dostupne i korištene mreže vrlo velikih kapaciteta i Razvijene digitalne kompetencije za život i rad u digitalno doba.

Digitalnom transformacijom gospodarstva i javne uprave putem unaprjeđenja potrebne infrastrukture, digitalizacije poslovnih procesa i usluga te podizanja digitalnih kompetencija u svim segmentima hrvatskog društva i provedbom ciljeva u narednom desetogodišnjem razdoblju očekivani rezultat provedbe Strategije bit će Hrvatska unaprijeđena digitalnom transformacijom. Plan je da Hrvatska do 2032. postane zemlja digitalno i gospodarski konkurentnih poduzeća i digitalizirane javne uprave, pri čemu je važno da se u digitalne procese aktivno uključe sve razine vlasti i građani.