Digitalni plan za Europu (engl: Digital Agenda for Europe)

Europska komisija je u okviru Strategije Europa 2020 19. svibnja 2010. objavila Priopćenje koje sadrži inicijativu pod nazivom Digitalni plan za Europu (engl. Digitalna Agenda for Europe, dalje: DAE) kao jednu od sedam ključnih inicijativa predviđenih tim strateškim programom. 

Europsko vijeće u ožujku 2013. godine pozvalo EK da pripremi Izvješće o provedbi te ključnim zaprekama dovršetku jedinstvenog digitalnog tržišta do 2015. godine. Za praćenje provedbe DEA zadužena je Skupina visokih predstavnika za Digitalni plan za Europu (engl. High Level Expert Group on DA-DAE HLG)
Sveopći cilj ove inicijative je ostvariti održive gospodarske i društvene pogodnosti na jedinstvenom digitalnom tržištu utemeljenom na brzom i ultrabrzom internetu te interoperabilnim aplikacijama.

DAE utvrđuje 101 mjeru grupiranu u 7 prioritetnih područja djelovanja na razini Europske Unije:
 
 1. stvaranje jedinstvenoga digitalnog tržišta,
 2. poboljšanje interoperativnosti informacijskih i komunikacijskih proizvoda i usluga,
 3. poticanje povjerenja i sigurnosti na internetu,
 4. osiguranje pružanja znatno bržeg pristupa internetu,
 5. poticanje ulaganja u istraživanje i razvoj,
 6. poboljšanje digitalne pismenosti, znanja i e-uključivosti,
 7. primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija u rješavanju ključnih izazova društva, kao što su klimatske promjene, povećanje troškova zdravstvene skrbi i starenje stanovništva.

Na europskoj razini, EK će poduzeti slijedeće:
 
 • osigurati stabilan pravni okvir koji će stimulirati ulaganja u otvorenu i konkurentnu brzu internetsku infrastrukturu i pripadajuće usluge;
 • razviti učinkovite politike spektra;
 • stvaranje jedinstvenog tržišta za on line sadržaj i usluge (bezgranične  i sigurne web usluge EU-a i tržište  digitalnih sadržaja, s visokom razinom povjerenja, uravnotežen regulatorni okvir s jasnim pravima režima, poticanju multiteritorijalnih  dozvola, odgovarajuću zaštitu i naknadu za nositelje prava i aktivno podršku za digitalizaciju europske bogate kulturne baštine te oblika globalnog vladanja  na internetu;
 • kako bi se povećala tehnološka snaga EU na ključnim područjima i stvorili uvjeti za visok rast SME-a uz nastajanje novih tržišta i ICT inovacija, potrebno je reformirati  fondove za istraživanje i inovaciju i povećati podršku u području poslovnog ICT sektora
 
Države članice dužne su:
 
 • izraditi operativne strategije brzog interneta i osigurati javno financiranje, uključujući strukturalne fondove za područja koja nisu pokrivena privatnim investicijama;
 • uspostaviti pravni okvir za koordinaciju javnih radova u vezi s smanjivanjem troškova iskorištenja mreža (eng. network rollouta);
 • promicanje implementacije i korištenja modernih on line usluga (e-government, on line zdravstvo, pametne kuće, digitalne vještine, sigurnost i sl.)


Provedba Digitalnog plana za Europu u Republici Hrvatskoj

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju informatizacije javnog sektora i Odluke o dopuni Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju informatizacije javnog sektora kao jedna od zadaća Povjerenstva utvrđena je koordinacija provedbe strateških dokumenata Europske unije, s posebnim naglaskom na Digitalni plan za Europu.

 
Predsjednica Povjerenstva za koordinaciju informatizacije javnog sektora je Milanka Opačić, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica socijalne politike i mladih, a u ime Povjerenstva Darko Parić, pomoćnik ministra uprave za e-Hrvatsku koordinira rad Povjerenstva.
 
U jesen 2010. godine Europska komisija je započela s provođenjem inicijative „Going Local“, sa ciljem izvješćivanja država članica o napretku dostizanja ciljeva DAE, identificiranja izazova za budućnost te poticanje aktivnosti i obveza.

U prosincu 2012. godine EK je izradila pregled dosadašnjih postignuća u provedbi DAE (engl. Digital Agenda Review), a u predstojećem razdoblju nastoji staviti osobiti naglasak na one segmente i mjere u kojima se primjećuje nedovoljan napredak ili zaostajanje na razini EU.
Europska komisija je imenovala dr.sc. Zoran Stančič, zamjenik generalnog direktora Glavne uprave za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologiju glavnom kontakt osobom za inicijativu DAE „Going Local“ za RH.

Slijedom dogovora, 23. svibnja u Opatiji održala se konferencija Digital Agenda for Europe - Going Local  u RH.