Službenik za informiranje

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/15, 69/22).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija, u smislu navedenog Zakona predstavlja svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.
 

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva, službeniku za informiranje:
  • pisanim putem na adresu: Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Ivana Lučića 8, 10000 Zagreb
  • osobnim dolaskom na navedenu adresu
  • e-mailom: ppi@rdd.hr
  • telefonski: 01/4400-851; 01/6382-067
  • telefaksom: 01/4400-813

Službenik za informiranje: dr.sc. Tamara Horvat Klemen
Zamjenik Službenika za informiranje: dr.sc. Luka Balvan

Naknada za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je u skladu s Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija  (NN 12/14 i NN 15/14 ).
 

Dodatne informacije:

Povjerenik za informiranje
 

Dokumenti