Povjerljiva osoba

Povjerljiva osoba
Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ broj: 46/2022 - dalje u tekstu: Zakon) uređeno je prijavljivanje nepravilnosti, postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba u postupku prijavljivanja, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

U smislu navedenog Zakona, prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju, a povjerljiva osoba je fizička osoba zaposlena kod poslodavca ili treća fizička osoba imenovana od strane poslodavca radi zaprimanja prijava nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem i vođenja postupka zaštite u vezi s prijavom nepravilnosti. Nepravilnost su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje primjene i propise navedene u članku 4. Zakona, ili su u suprotnosti s ciljem ili svrhom tih propisa. Prijava nepravilnosti sadrži podatke o prijavitelju nepravilnosti, prijavljenom tijelu ili osobi te informacije o nepravilnostima.

Povjerljiva osoba prati primjenu i promiče poštivanje zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti, zaprima prijave nepravilnosti, provodi postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, štiti identitet prijavitelja i podatke koje sazna u prijavi, pruža informacije prijavitelju o njegovim pravima i postupku, omogućuje uvid u spis predmeta, obavještava prijavitelja o ishodu postupka, vodi evidenciju o zaprimljenim prijavama te obavještava nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama.
 
Povjerljiva osoba u Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva:
Barbara Mašić
e-mail: barbara.masic@rdd.hr
tel: 01/6382-062