Pravni okvir djelovanja

 • Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20)
 • Zakon o sustavu državne uprave (NN 66/19)
 • Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi (NN 92/14)
 • Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (NN 64/18), Zakon o kibernetičkoj sigurnosti (NN 14/2024)
 • Zakon o Središnjem registru državne imovine (NN 112/18)
 • Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/15, 69/22)
 • Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19 i 98/19)
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva (NN 54/22)
 • Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu (NN 60/17)
 • Uredba o uspostavljanju javnog Registra za koordinaciju projekata izgradnje državne informacijske infrastrukture (NN 134/14 i 40/16)
 • Uredba o središnjem informacijsko-tehnološkom sustavu elektroničke naplate upravnih pristojbi (NN 50/19)
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 123/22)
 • Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17)
 • Odluka o pokretanju Projekta e-Građani (NN 52/1331/14 i 44/16)
 • Odluka o priključenju baze pravnih propisa Republike Hrvatske koju vodi Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured na portal N-Lex (NN 120/14)
 • Odluka o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu (NN 72/23)
 • Program Vlade 2020.-2024.
 

Ostali propisi:

     150/1134/1249/1237/1338/13138/1561/1770/1998/19)