Posebni dio državnog stručnog ispita

Posebni dio državnog stručnog ispita
Popis pravnih izvora i literature za posebni dio državnog stručnog ispita iz upravnog područja informacijsko-dokumentacijskih poslova sukladno Uredbi o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (NN 61/06, 145/12, 1/14, 11/15, 124/15, 27/2017):
  • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/15, 69/22)
  • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 123/22)
  • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (NN 83/14)
  • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 12/14 i 15/14)
  • Poslovnik Povjerenika za informiranje (NN 41/16)
  • Zakon o medijima (NN 59/04, 84/11 i 81/13)
  • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18 i 98/19).

Napominjemo da sukladno glavi LVI. Uredbe „Pravni izvori za polaganje posebnog dijela državnog stručnog ispita su i sve izmjene i dopune propisa utvrđene ovim Programom, a koji će stupiti na snagu nakon stupanja na snagu ovoga Programa.“