Posebni dio državnog stručnog ispita

Posebni dio državnog stručnog ispita
Popis pravnih izvora i literature za posebni dio državnog stručnog ispita iz upravnog područja informacijsko-dokumentacijskih poslova sukladno Uredbi o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (NN 61/06, 145/12, 1/14, 11/15, 124/15, 27/2017):
Napominjemo da sukladno glavi LVI. Uredbe „Pravni izvori za polaganje posebnog dijela državnog stručnog ispita su i sve izmjene i dopune propisa utvrđene ovim Programom, a koji će stupiti na snagu nakon stupanja na snagu ovoga Programa.“