Djelokrug

Djelokrug rada Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva:

  • upravlja procesom digitalizacije u svim tijelima državne i javne uprave; usuglašava politike i ciljeve procesa digitalizacije s nadležnim tijelima, koordinira i sudjeluje u pripremi i obavlja nadzor provedbe strateški važnih ciljeva procesa digitalizacije

  • obavlja poslove koji se odnose na praćenje, međusobnu povezanost i koordinaciju projekata iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne i javne uprave; pripremu nacrta zakonskih i drugih propisa iz područja nadležnosti Središnjeg državnog ureda; sudjelovanje u donošenju i praćenju provedbe zakona i drugih propisa u području primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne uprave, razvitak primjene informacijske i komunikacijske tehnologije te sustava elektroničke uprave

  • definira smjernice i metodologiju za praćenje napretka i procjenu učinka politika za razvoj digitalnog društva, pruža informacije nadležnim tijelima nužne za poduzimanje aktivnosti usmjerene na poboljšanja, izrađuje i predlaže Vladi donošenje Strategije digitalnog razvoja Republike Hrvatske; pruža stručnu i administrativnu pripremu i predlaže predsjedniku Vlade sazivanje Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu; koordinira implementaciju zaključaka Vijeća, sudjeluje u pripremi strateških dokumenata i projektne dokumentacije strukturnih fondova i ostalih relevantnih programa Europske unije

  • obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na standardizaciju, uspostavu, korištenje i održavanje državne informacijske infrastrukture i servisa u tijelima državne i javne uprave; povezivanje informacijskih sustava tijela državne i javne uprave kroz jedinstvenu informacijsko-komunikacijsku mrežu, upravlja, standardizira i osuvremenjuje mrežu državne informacijske infrastrukture te koordinira povezivanje s drugim mrežama u državnoj i javnoj upravi, unaprjeđuje i upravlja informacijsko-komunikacijskim sustavima temeljenim na načelima interoperabilnosti, razmjene i zajedničkog korištenja podataka iz temeljnih i javnih registara te osigurava preduvjete za njihovu interoperabilnost, obavlja administrativne i tehničke poslove upravljanja i razvitka Centra dijeljenih usluga, koordinira pružatelje usluga Centra dijeljenih usluga za potrebe tijela državne i javne uprave, analizira nove tehnologije i predlaže uvođenje novih tehnologija u rad tijela državne i javne uprave, upravlja i razvija sustav e-Građani kao središnji sustav informacija i javnih elektroničkih usluga u Republici Hrvatskoj, uspostavlja i razvija zajednička (horizontalna) aplikativna rješenja u državnoj i javnoj upravi, sudjeluje u europskim i međunarodnim tijelima i koordinacijama u području informacijske tehnologije

  • obavlja stručne i druge poslove radi ostvarenja uvjeta za informiranje, ponovnu uporabu dokumenata i informacija te izrađuje u digitalnom obliku Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske na temelju posebnog zakona kojim se uređuju prava na pristup informacijama, radi na pripremi informacija i sadržaja za Središnji državni portal, na temelju službenih informacija izrađuje i vodi baze podataka o tijelima javne vlasti u ulozi stvaratelja službenih dokumenata.

 

Središnji državni ured obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.


Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva nastavlja s radom i preuzima poslove iz djelokruga Ministarstva uprave koji se odnose na razvitak informacijskog sustava državne uprave, uspostavu tehnološke i sigurnosne informatičke infrastrukture u tijelima državne uprave, povezivanje informacijskih sustava tijela državne uprave kroz jedinstvenu informacijsko-komunikacijsku mrežu, praćenje i koordinaciju projekata iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne uprave; sudjelovanje u donošenju i praćenju provedbe zakona i drugih propisa u području primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u državnoj upravi, razvitak primjene informacijske i komunikacijske tehnologije te sustava elektroničke uprave danom stupanja na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 085/2020).