Djelokrug

Djelokrug rada Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva:
 
  • sudjeluje u donošenju i praćenju provedbe zakona i drugih propisa u području primjene digitalne infrastrukture i javnih digitalnih usluga u Republici Hrvatskoj
  • sudjeluje u promicanju i sustavnom unaprjeđivanju izgradnje digitalne infrastrukture u Republici Hrvatskoj, javnog pristupanja internetskim uslugama i sadržajima
  • koordinira razvoj i primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije u javnim digitalnim uslugama
  • predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje Strategije popularizacije informatičke pismenosti u Republici Hrvatskoj
  • definira aktivnosti i metodologiju za praćenje napretka i procjenu učinaka politika za razvoj digitalnog društva
  • upravlja radom i pruža stručnu i administrativnu potporu Vijeću za državnu informacijsku infrastrukturu, sudjeluje u pripremi dokumentacije za korištenje pristupnih programa, strukturnih fondova i ostalih relevantnih programa Europske unije
  • osigurava jedinstvenu i trajnu dostupnost i ponovnu uporabu javnih službenih dokumenata i informacija Republike Hrvatske svim korisnicima pod jednakim uvjetima i nepristrano
  • obavlja stručne poslove uspostave i održavanja digitalnog Središnjeg kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske i objave podataka na Središnjem državnom portalu - dio Moja uprava i Portalu otvorenih podataka Republike Hrvatske.

Središnji državni ured obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonima.

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva ustrojen je Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16).