Prikupljanje iskaza interesa u sklopu Programa politike „Put u digitalno desetljeće do 2030“ i uspostave Europskih digitalnih infrastrukturnih konzorcija (EDIC)

Prikupljanje iskaza interesa u sklopu Programa politike „Put u digitalno desetljeće do 2030“ i uspostave Europskih digitalnih infrastrukturnih konzorcija (EDIC)
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva objavljuje
 
                                                                               JAVNI POZIV

za podnošenje prijava u sklopu Programa politike „Put u digitalno desetljeće do 2030“ i uspostave Europskih digitalnih infrastrukturnih konzorcija (EDIC)
 

I. PROGRAMA POLITIKE „PUT U DIGITALNO DESETLJEĆE DO 2030“

Program politike do 2030. „Put u digitalno desetljeće“, mehanizam je praćenja i suradnje za postizanje zajedničkih ciljeva za digitalnu transformaciju Europe, a stupio je na snagu 8. siječnja 2023.
Ciljevi su popraćeni cikličkim procesom suradnje pri čemu će se poticati stvaranje zajedničkih višedržavnih digitalnih infrastrukturnih konzorcija, kako bi se lakše kontrolirao napredak i definirale izmjene potrebne za postizanje digitalnih ciljeva do 2030. Program također stvara novi okvir za projekte s više zemalja koji će omogućiti državama članicama da kroz zajedničke konzorcije udružuju znanja i kapital te na taj način stvaraju zajednička digitalna rješenja koja će se implementirati u državama članicama. 
 
Udruživanje ulaganja među državama članicama nužno je za postizanje nekih od ciljeva Puta u digitalno desetljeće. Kako bi se udružili resursi za postizanje velikog učinka, program politike stvara proces za identifikaciju i pokretanje projekata u više zemalja u područjima kao što su 5G, kvantna računala, razvoj čipova II. Generacije, kvantna i svemirska komunikacija, blockchain i povezane javne uprave među ostalim.

Udruživanje resursa radit će se kroz osnivanje Konzorcija europskih digitalnih infrastruktura (European Digital Infrastructure Consortium - EDIC). EDIC ne podrazumijeva uspostavu novog tijela Europske Unije i nije usmjeren na jedan višedržavni projekt, nego se njime uklanjaju manjkavosti EU-ovih paketa instrumenata kad je riječ o kombiniranju financiranja iz država članica, proračuna EU-a i privatnih ulaganja u svrhu uvođenja i rada infrastrukture i usluga od zajedničkog interesa, izvan područja istraživanja. Cilj EDIC-a je olakšati uvođenje infrastrukture i osigurati njezinu dugoročnu održivost. Kao mehanizam, EDIC bi proveo konkretan projekt za više zemalja. EDIC nije program financiranja.

EDIC centri bit će pravni subjekti osnovani na temelju pojedinačnih provedbenih odluka Komisije na zahtjev skupine država članica. Članovi će imati najmanje tri države članice, a njihovu unutarnju strukturu odredit će članovi u statutu EDIC-a. EDIC-ovi će biti odgovorni za vlastite dugove.

Centri EDIC moći će se prijaviti za financiranje iz programa EU-a kojima se izravno upravlja (npr. Digitalna Europa, Instrument za povezivanje Europe ili Obzor Europa), Mehanizma za oporavak i otpornost te iz fondova u okviru podijeljenog upravljanja.

 
II. ROK ZA PREDAJU PRIJAVE

Rok za podnošenje prijedloga traje do njegovog zatvaranja. 

 
III.  DOKUMENTACIJA KOJU PRIJAVITELJ MORA PRILOŽITI UZ PRIJAVU

1. Kratak opis projekta
Navedite opis predloženog projekta, ne dulje od 2 – 3 stranice. Navedite ciljeve projekta, ciljeve koje treba ostvariti, moguće vrijeme i trajanje projekta, resurse potrebne za provedbu projekta i prvu procjenu načina financiranja projekta.
2. Poveznica na područja djelovanja za višedržavne projekte iz priloga Program politike do 2030. „Put u digitalno desetljeće“ (ako je primjenjivo).
U prilogu Program politike do 2030. „Put u digitalno desetljeće“ naveden je početni nepotpuni popis područja aktivnosti za višedržavne projekte. Objasnite je li i na koji način vaš predloženi projekt povezan s bilo kojim od područja s ovog popisa.
3. Interes za pružanje financijske potpore projektu
Navedite jeste li i u kojem opsegu zainteresirani za pružanje financijske potpore projektu.
4. Interes za pružanje nefinancijske potpore (u naravi) za projekt
Navedite jeste li i na koji način zainteresirani pružiti nefinancijsku (u naravi) potporu projektu.
5. Kontaktna točka za projekt
Navedite kontaktnu točku za projekt i vodeće tijelo/instituciju. Ta kontaktna točka tu je kako bi se olakšala suradnja između država članica i Komisije s ciljem izrade potrebne dokumentacije za moguću primjenu tog posebnog EDIC-a kako je opisano u članku 14. Programa politike do 2030. „Put u digitalno desetljeće“.
6. Dogovor o dijeljenju informacija iz vašeg podneska s Odborom za digitalno desetljeće
Potvrdite slažete li se s dijeljenjem informacija iz vašeg podneska s članovima Odbora za digitalno desetljeće.
 
Prijedlog područja aktivnosti za višedržavne projekte (može se proširiti dodatnim prijedlozima ako su u skladu s ciljevima Programa politika do 2030. "Put u digitalno desetljeće"):
 
(a)     Europska zajednička podatkovna infrastruktura i usluge;
(b)     Razvoj sljedeće generacije pouzdanih procesora s niskom potrošnjom energije;
(c)     Razvoj paneuropskog uvođenja 5G koridora;
(d)     Stjecanje superračunala i kvantnih računala povezanih s europskim računalstvom visokih performansi (EuroHPC);
(e)     Razvoj i uvođenje ultrasigurne kvantne i svemirske komunikacijske infrastrukture;
(f)      Razmještanje mreže centara za sigurnosne operacije;
(g)     Povezana javna uprava;
(h)     Europska infrastruktura za usluge lanaca blokova;
(i)      Europski digitalno-inovacijski centri (EDIH-ovi);
(j)      Visokotehnološka partnerstva za digitalne vještine u okviru inicijative „Pakt za vještine”, pokrenute komunikacijom Komisije od 1. srpnja 2020. pod nazivom „Program vještina za Europu za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost”;
(k)     Vještine i osposobljavanje u području kibersigurnosti;
(l)      Drugim projektima koji ispunjavaju sve zahtjeve iz članka 11. i koji postanu nužni za postizanje općih ciljeva Programa politike digitalnog desetljeća do 2030. s vremenom zbog novonastalih socijalnih, gospodarskih ili okolišnih razvoja.
 
 
IV. NAČIN PRIJAVE

Prijava na Javni poziv podnosi se dostavom dokumentacije na adresu elektroničke pošte: edic@rdd.hr 

Više informacija na: Program politike: Put u digitalno desetljeće

Pisane vijesti