Smjernice za nabavu IKT proizvoda, programskih rješenja i usluga

Smjernice za nabavu IKT proizvoda, programskih rješenja i usluga

Smjernice za nabavu proizvoda informacijske i komunikacijske tehnologije


Koja je svrha smjernica i na koga se odnosi primjena smjernica?           

Smjernice za nabavu informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) namijenjene su kao pomoć i preporuka javnim naručiteljima prema Zakonu o javnoj nabavi i direktivama EU o javnoj nabavi.
S obzirom na to da su do sada tijela državne uprave nabavljale različitu opremu za svoje potrebe uočena je nekonzistentnost u nabavi za istovjetnu namjenu među tijelima. Kako bi se postigao maksimalan učinak za minimum proračunskih sredstava te ujednačila kvaliteta opreme u tijelima državne uprave, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva je pokrenuo izradu smjernica.
Smjernice se odnose na postupke javne nabave za sva tijela državne uprave te za obrazovne institucije koje također provode postupke javne nabave.

Što želimo postići smjernicama?

Promicati konkurentnost među isporučiteljima i smanjiti rizik pretjerane ovisnosti tijela javne vlasti o pojedinom proizvođaču ili isporučitelju IKT opreme. Njima se osigurava tržišno natjecanje, a posebno korištenje najboljih postojećih standarda te minimiziranje rizika tj. ovisnosti o jednom isporučitelju proizvoda. 
Smjernice imaju za cilj podržati dobre prakse javne nabave i učinkovitost u cijelom postupku nabave te pomažu promicati konkurentnost među isporučiteljima i smanjiti rizik pretjerane ovisnosti tijela javne vlasti o pojedinom proizvođaču ili isporučitelju IKT opreme. Također omogućava se održavanje konkurencije među tvrtkama privatnog sektora u postupcima javne nabave, čime se potiče i inovativnost. Ujedno, izbjegava se pretjerana ovisnost o jednom isporučitelju za IKT sustave te se omogućava postizanja najboljeg odnosa „vrijednost za novac“. Njima se osigurava tržišno natjecanje, a posebno korištenje najboljih postojećih IKT standarda te minimiziranje rizika.

Koji problem rješavamo smjernicama?

IKT nabava, koja se temelji na standardima dostupnim svim isporučiteljima, pomaže promicati konkurentnost među isporučiteljima i smanjuje rizik pretjerane ovisnosti tijela javne vlasti o pojedinom proizvođaču ili isporučitelju IKT proizvoda ili usluga izvan ugovorenog vremenskog roka.
Izvješća s područja javne nabave EU pokazuju da barem 40% ispitanika doživljava neki stupanj ovisnosti koji proizlazi iz: nedostatka interoperabilnosti i kompatibilnosti između postojećih i novih sustava ili rješenja te nedostatka mogućnosti razmjene podataka i informacija između postojećih i novih sustava ili rješenja.

Koje se mjere predlažu u smjernicama?

Iz gore navedenih razloga predlaže se IKT nabavu isplanirati „na vrijeme", jer pravilna identifikacija potreba traje i s njome ne valja žuriti. Načelo obavljanja nabave zbog žurnosti nosi rizik obnavljanja postojećeg ugovora bez razmatranja njegovih posljedica ili alternativnih opcija.Kako bi se smanjila opasnost dugoročne ovisnosti o jednom isporučitelju, uvijek treba odabirati model koji obećava višu razinu „otvorenosti" proizvoda ili usluga. Poslovnu procjenu treba obaviti uzimajući u obzir što je više moguće svih troškova  koji proizlaze iz potrebe i korisničkih zahtjeva, te na taj način razviti niz opcija i njihove relativne troškove i koristi.
Nadalje, naručitelje, korisnike ovih smjernica potiče se da primjenjuju kriterije zelene javne nabave, odnosno predstavljaju dugoročno održivu javnu nabavu proizvoda koji će dulje trajati, održavanje će biti povoljnije ili će na neki drugi način napraviti nabavnu cijenu manje bitnom od ukupnog troška za vrijeme životnog ciklusa nabavljene robe. 
Korisnike ovih smjernica potiče se na primjenu inovativne javne nabave te Partnerstva za inovacije posebno jer je i jedna od politika/smjernica Jedinstvenog digitalnog tržišta EU posebno naglašava temu pod nazivom Javna nabava inovativnih rješenja.

 

Smjernice za odabir programskih rješenja i usluga 

Koja je svrha smjernica i na koga se odnosi primjena smjernica?           

Smjernice za nabavu programskih rješenja i usluga su koncipirane i izrađene kao pomoćni alat u procesima odabira, nabave i isporuke programskih rješenja i usluga, podržavajući najbolje prakse iz javne nabave tijekom cjelokupnog procesa nabave.
Temelje se na postojećim nacionalnim i međunarodnim regulatornim okvirima, preporukama i normama koje se odnose na područja nabave programskih rješenja i usluga za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi.
Smjernice su namijenjene poglavito tijelima javne vlasti RH te kao takve mogu koristiti i drugim obveznicima javne nabave koji ne podliježu posebnim regulatornim okvirima kao tijela javne vlasti.


Što želimo postići s​mjernicama?

Navedenim smjernicama cilj je poticati i podržavati dobre prakse u javnoj nabavi te povećati učinkovitost u svim fazama postupka javne nabave.
Ovaj dokument pruža:
  • preporuke temeljem najbolje prakse, s praktičnim primjerima,
  • prijedlog koraka za pripremu dokumentacije o nabavi kao i posljedične izrade ugovora za izradu programskih rješenja i usluga. 
 

Koji problem rješavamo smjernicama?

Nabava IKT-a, koja se temelji na normama dostupnim svim gospodarskim subjektima pomaže promicati konkurentnost gospodarskih subjekata i smanjuje rizik pretjerane ovisnosti tijela javne vlasti o pojedinom proizvođaču ili isporučitelju programskih rješenja i usluga izvan ugovorenog vremenskog roka, što je situacija poznata kao „zaključavanje".
Ako je naručitelj pretjerano ovisan o jednom isporučitelju za svoja programska rješenja ili usluge, a za programsko rješenje ne može osigurati dovoljnu razinu konkurencije, isti dugoročno ne može ispuniti zahtjev postizanja najbolje „vrijednosti za novac". Nastojeći izbjeći navedene nedostatke, naručitelji često upadaju u zamku „zaključavanja", jer uključuju prekomjerno korištenje određenog trgovinskog naziva, žiga proizvoda ili obveznih tehnologija u opisima tehničkih specifikacija ili ističu zahtjeve za kompatibilnosti s postojećim sustavima, koje pak može ispuniti samo jedan ili vrlo mali broj isporučitelja.
Najčešće posljedice takve situacije su:
  • programska rješenja i usluge temeljene na zaključanoj, „vlasničkoj tehnologiji" proizvođača, a koja se ne mogu isporučiti od strane „konkurentnih gospodarskih subjekata",
  • naručitelj se postupcima javne nabave učinio ovisnim o isporučitelju za sva buduća održavanja ili promjene, zbog neprimjerenih uporaba „ugovornih specifikacija".
     


Koje se mjere predlažu u smjernicama?

Smjernice uključuju preporuke i ograničenja u korištenju različitih programskih rješenja i usluga stavljajući naglasak na usklađenost:
  • korištenja najboljih postojećih normi za nabavu programskih rješenja,
  • minimiziranje rizika neopravdanog „zaključavanja" scenarija na duga razdoblja.
Naručitelji imaju obavezu osigurati da svi postupci javne nabave budu u skladu s nacionalnim zahtjevima i pravnom stečevinom EU. Ove Smjernice nisu „popis preporučenih norma" za naručitelje prilikom planiranja i nabave programskih rješenja i usluga. To nije moguće učiniti budući da se norme razlikuju s obzirom na osiguranje potrebnih funkcija i usvojenih strategija.