Ne možete pronaći dokument u Središnjem katalogu? Pitajte nas!

Središnji katalog sadrži javne službene dokumente tijela javne vlasti - propise, službena glasila, planske, programske, izvještajne, strateške, promotivne i druge dokumente o radu tijela javne vlasti ili iz područja njegove nadležnosti.

U Središnjem katalogu se ne nalaze dokumenti kao što su rodni list, potvrda o nekažnjavanju, vlasnički list. 
Za takve dokumente, koji su dostupni putem e-usluga, odaberite portal e-Građani.
 
 
 Najnovije
 Nastale između