Projekt e-Građani

Odlukom o pokretanju projekta e-Građani (Narodne novine, broj 52/2013.) Vlada Republike Hrvatske započela je projekt kojim se od 2014. godine želi omogućiti komunikacija građana s javnim sektorom na jednom mjestu na internetu, putem portala koji će objediniti informacije o radu Vlade i ministarstava, informacije o javnim uslugama te omogućiti siguran pristup elektroničkim uslugama korištenjem elektroničkog identiteta posredstvom jedne ili više prihvatljivih vjerodajnica za elektroničku identifikaciju (npr. korisničko ime/zaporka, token, digitalni certifikat i sl.). 

Projekt je Vladi Republike Hrvatske predložen od strane Povjerenstva za koordinaciju informatizacije javnog sektora, a realizira se:
  • u prvoj fazi: u suradnji Ureda predsjednika Vlade RH i Ministarstva uprave (sukladno Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) poslove Ministarstva uprave preuzeo je Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva)
  • u drugoj fazi: u suradnji s državnim agencijama FINA-om i APIS IT-om te
  • u trećoj fazi: u suradnji s tijelima javnog sektora Republike Hrvatske.

Projektom e-Građani definirane su tri sastavnice zajedničke infrastrukture javnog sektora:
  1. Gov.hr - Središnji državni portal
  2. NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav
  3. OKP - Osobni korisnički pretinac.

Navedenim će se komponentama, putem odgovarajuće web-aplikacije i web-servisa, koristiti tijela javnog sektora kada unutar svoje nadležnosti žele putem interneta komunicirati s javnošću ili sa svojim korisnicima, prilikom:
  • objave javnih informacija
  • pružanja korisnički orijentiranih i personaliziranih tzv. „Single-Sign-On“ e-usluga korisnicima i/ili
  • slanja osobnih službenih poruka  korisnicima vezanih za javne usluge, postupke (odnosno njihov tijek) i osobne statuse.


Dokumentacija projekta:

     


Dodatne informacije:

Za podršku u provedbi projekta e-Građani primarno je zadužen Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem sljedeće adrese elektroničke pošte: e‑gradjani@rdd.hr.