E-usluge u Republici Hrvatskoj

E-usluge u Republici Hrvatskoj

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva prikuplja podatke o elektroničkim uslugama koje svojim korisnicima pruža centralni segment tijela javne vlasti

Digitalizacija ima za cilj olakšati komunikaciju između građana, tvrtki i države, smanjiti nepotrebnu interakciju s administracijom, osigurati bolju digitalnu dostupnost javnih usluga i informacija, poduzeti korake kako bi se omogućila automatska elektronička povezanost tijela javne vlasti u svim sektorima i suradnja u javnosti te povećati digitalno pružanje usluga spajajući sustav javne uprave s privatnim sektorom, civilnim društvom i institucijama EU.

U svrhu postizanja ovih ciljeva, a sukladno svojim nadležnostima u ostvarivanju ciljeva akcijskih planova nacionalne i europske politike razvoja digitalnog društva te u duhu nedavno usvojene deklaracije o e-Upravi (Tallinn Declaration on e-Government od 6. listopada 2017. godine), Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva prikupio je podatke o elektroničkim uslugama koje svojim korisnicima pruža centralni segment tijela javne vlasti (TJV).

U Republici Hrvatskoj postoji više od 5.800 tijela javne vlasti. U naše istraživanje uključena su tijela javne vlasti po sljedećim kategorijama: tijela zakonodavne vlasti (izuzev odbora, povjerenstava i drugih radnih tijela Hrvatskoga sabora te stalnih izaslanstava), tijela izvršne vlasti (izuzev savjeta i vijeća Predsjednika Republike te komisija i povjerenstava pri Uredu Predsjednika Republike, povremenih te stručnih i savjetodavnih tijela Vlade), Ustavni sud i vršna tijela sudbene vlasti, ustanove javnog sektora i poduzeća od javnog interesa.
 
Od 460 analiziranih tijela javne vlasti, njih 152 posjeduju barem jednu od traženih elektroničkih usluga, dok je ukupno evidentirano 685 usluga.
Od toga je 404 e-aplikacija, 219 e-obrazaca i 62 usluge koje se odnose na webshop, interaktivne karte i sl.

Sustav e-Građani na dan 4.kolovoza 2020. godine broji 76 elektroničkih usluga.