Službenik za informiranje

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/15, 69/22).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija, u smislu navedenog Zakona predstavlja svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.
 

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija


17. svibnja 2024. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“ br. 57/24) kojim je sva prava i obveze Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva preuzelo Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Odnosno, od navedenog datuma Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva je prestao s radom, a pravni slijednik je Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  možete  podnijeti Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije:
 
pisanim putem na adresu:
 
Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb
 
putem elektroničke pošte:
ppi@mpu.hr, ppi@rdd.hr
 
telefaksom na broj:
01/3714-507
 
telefonom na broj:
01/3714-515
01/3714-503
01/4400-851
službenica za informiranje: Dragana Milunić Pakozdi
zamjenice službenice za informiranje: Sanja Moharić Hehet i dr. sc. Tamara Horvat Klemen
 
Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
 
Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama:
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Izmjene kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija