Središnji registar državne imovine

Središnji registar državne imovine predstavlja sveobuhvatnu i cjelovitu, metodološki standardiziranu i kontinuirano ažuriranu evidenciju državne imovine. Pod pojmom državne imovine podrazumijeva se sva nefinancijska i financijska imovina države, i to:
 
  • imovina u vlasništvu Republike Hrvatske 
  • imovina jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave
  • imovina trgovačkih društava, zavoda i drugih pravnih osoba čiji je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave 
  • imovina ustanova kojima je jedan od osnivača Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave
  • imovina ustanova kojima je jedan od osnivača ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave i
  • imovina pravnih osoba s javnim ovlastima te pojavni oblici državne imovine koji su tim pravnim osobama na temelju posebnog propisa ili pravnog posla dani na upravljanje i/ili korištenje, bez obzira na visinu vlasničkih udjela.

Središnji registar uspostavljen je i vodi se sukladno odredbama Zakona o Središnjem registru državne imovine („Narodne novine“, br. 112/18),  koji je stupio na snagu 22. prosinca 2018. godine te kojim je odlučeno da se vođenje Središnjeg registra povjeri Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva, kao tijelu državne uprave nadležnom za razvoj digitalnog društva.

Dana 22. veljače 2019. godine, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva preuzeo je sve poslove vođenja Središnjeg registra te ostale aktivnosti oko istog temeljem Zakona o Središnjem registru državne imovine („Narodne novine“, br. 112/18).

Uredba o Središnjem registru državne imovine kojom se određuje ustrojstvo i način vođenja Registra iz članka 7. Zakona, donesena je na 200. sjednici Vlade Republike Hrvatske i objavljena u "Narodnim Novinama" br. 3/2020.

Središnji registar državne imovine dostupan je na poveznici Središnji registar državne imovine.

Sve dodatne informacije oko Središnjeg registra državne imovine možete dobiti slanjem upita na elektroničku adresu: srdi@rdd.hr