Uspostava mehanizma koordinacije za osiguranje koherentnog razvoja e-Uprave

                                                  


Korisnik: Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

Partneri na projektu:
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj – OECD (Jedinica za digitalnu upravu i podatke, Odjel za otvorenu i inovativnu upravu, Uprava za Javno upravljanje)
Glavna uprava za potporu strukturnim reformama Europske komisije - DG REFORM

Podizvoditelji:
Gulija Consulting and Smart Solutions d.o.o.
 
U tijeku je provedba projekta “Uspostava mehanizma koordinacije za osiguranje koherentnog razvoja e-Uprave“ („Development of the Coordination Mechanism to Support e-Governance Policy Coherence“) koji se financira iz Instrumenta tehničke pomoći (Technical Support Instrument) Europske unije.
Svrha projekta je podržati Vladu Republike Hrvatske u poboljšanju upravljanja digitalnom upravom, omogućujući uspostavu funkcionalnog i učinkovitog modela upravljanja i koordinacije da bi se osigurala koherentnost u određivanju prioriteta, odabiru, praćenju i evaluaciji digitalnih projekata te pružiti podršku uspostavi modela upravljanja interoperabilnošću.
Projektom se planira provesti analiza postojećeg sustava upravljanja i koordinacije u području digitalizacije javne uprave, izraditi preporuke za njegovo unaprjeđenje, izraditi smjernice za međuinstitucijsku suradnju i koordinaciju,  smjernice i preporuke za praćenje, izvještavanje i vrednovanje investicija i projekata digitalizacije u javnoj upravi te preporuke i akcijski plan za unaprjeđenje interoperabilnosti, kao preduvjeta za uspješnu provedbu reforme „C2.3. R1 Strategija digitalna Hrvatska i jačanje međuinstitucijske suradnje i koordinacije za uspješnu digitalnu tranziciju društva i gospodarstva“ predviđene Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
 
Razdoblje provedbe projekta: 25.8.2021. – 30.4.2023.

U provedbu će biti uključena i druga relevantna tijela državne uprave koja će po završetku Projekta moći implementirati proizašle rezultate.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem adrese elektroničke pošte: TSI-int@rdd.gov.hr
                            
 
                                                            
Projekt je financiran sredstvima EU-a kroz Instrument tehničke pomoći Europske unije i provodi ga OECD u suradnji s Europskom komisijom.
 

O instrumentu za tehničku potporu